centos8 修改软件源

突然发现 centos 8的软件源 都无效了, 网上找了一下, 阿里云的还能用, 这里就切换到阿里云继续使用了

软件源地址: https://mirrors.aliyun.com/repo/

备份旧的repo
cd /etc/yum.repos.d/
mkdir repo_backup
mv *.repo repo_backup

下载阿里云的repo
wget -O /etc/yum.repos.d/CentOs-vault-aliyun-8.repo https://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-vault-8.5.2111.repo

更新yum配置
yum clean all
yum makecache